İmar Planı ve Kamulaştırma Uygulamaları

İmar Planı ve Kamulaştırma Uygulamaları

İmar Planı ve Kamulaştırma Uygulamaları, kadastral mülkiyet çerçevesinde imar planına göre yeniden düzenleme yapılarak imar planına uygun hale mevcut durumun getirilmesidir.

Bu kapsamda da pek çok bölgede imar uygulaması, imar planı tadilatı, arazi geliştirme gibi faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlanmaktadır.

• Yol Kamulaştırması
• Kanal Kamulaştırması
• Baraj Kamulaştırması
• Mevzi imar plânlarının hazırlanması
• Parselasyon planlarının hazırlanması
• Yola terk, tevhid ve ifraz işlemleri
• Enerji Nakil Hatları Kamulaştırmaları
• 3194 Sayılı imar kanunu ve 18. madde uygulamaları
• İrtifak hakkı, kat mülkiyeti kurulumu vb. işlemler

Sivas Enlem Harita - İmar Planı ve Kamulaştırma Uygulamaları

Parselasyon Planlarının Hazırlanması

Parselasyon Planı kavramı yasal düzenlemeler kapsamında ve imar planına uygun olacak yapılaşmayı olanaklı kulan ve genel hizmet alanlarının kamunun eline geçmesini sağlayacak şekilde düzenleyen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve aynı şekilde imar parsellerin de tapu kütüğüne yazılma işlemlerine esas oluşturan planlardır. Bu kapsamda ekibimiz tarafından planların doğru şekilde hazırlanması mümkün olmaktadır.

Yola Terk, Tevhid ve İfraz İşlemleri

Yola terk, tevhid ve ifraz işlemleri tescilli haritaların oluşturulmasında önemlidir. Yola terk, imar uygulaması esnasında taşınmaz sahipleri tarafından taşınmazın kamu yararına terk edilmesi işlemini içermektedir. İfraz ise tapu kütüğünde tek parsel şekilde kayıtlı olan gayrimenkulün teknik usule uygun olarak düzenlenmiş olan haritalarda parsellere bölünerek parselin tapu kütüğünde ayrı sayfayı tescil etmesi işlemidir. Tevhid işlemi ise birden fazla taşınmazların yeni numaralandırmaya tabi tutulmasıdır.

İrtifak Hakkı, Kat Mülkiyeti Kurulumu

İrtifak hakkı başkasının arsasına, bahçe veya yol gibi taşınmaz malından belirlenmiş olan kurallar kapsamında yararlanmayı içermektedir. Kat mülkiyeti de mülk sahipleri arasında kendilerine ait olan mülkiyetin kurulum işlemlerinin yapılmasını ifade eder. Sağlanan hizmetler çerçevesinde irtifak hakkı ve kat mülkiyetinin kurulumu gibi işlemlerde destek sağlıyoruz.

Kanal Kamulaştırması

Kanal yapılacak yerler için hak sahiplerine ödenecek tutarın belirlenmesi için geçerli olan kanal kamulaştırılması için gerekli plan ve projelendirmeyi sağlıyoruz.

3194 Sayılı İmar Kanunu ve 18. Madde Uygulamaları

3194 sayılı İmar Kanunu ve 18. Madde uygulamaları amacı imar planına uygun olacak şekilde düzgün imar parselinin oluşturulmasıdır. Bir alanda ilgili madde uygulamasına gidilmesi için ilk olarak imar planının bulunması gerekir. İmar planlarında taşınmaza ait konum ve işlev büyük önem taşıyorken, söz konusu uygulamalar mülkiyete dönük şekildedir. Bu kapsamda belirli alandaki parseller, maliklerin rızası olmadan da tek bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Mevzi İmar Plânlarının Hazırlanması

Mevzi imar planlarının hazırlanması özellikle çevre düzeni planı sınırları kapsamında bulunmayan alanlar için sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarının kendi bünyesinde sağlayacak raporlardır. Bu sayede alanın çevre düzeninin gösterilmesi mümkün olmaktadır.

Yol Kamulaştırması

Devletin kamu yararını gerekçe göstererek mülk sahiplerine vereceği tutarların belirlenmesi için kamulaştırma yapılması esnasında planların haritalandırılması önemlidir. Yol kamulaştırması için sunacağımız proje ve planlar çerçevesinde herhangi bir hak kaybı yaşamazsınız.

Baraj Kamulaştırması

Baraj yapılacak olan arazi üzerinde herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için belirlenecek olan proje ve planlama işlemleri için destek sunuyoruz.

Enerji Nakil Hatları Kamulaştırmaları

Gaz, elektrik ve benzeri gibi enerji nakil hatları kamulaştırma işlemleri için sunduğumuz projelendirme çalışmaları mülk sahiplerinin hak kayıplarının önüne geçiyor.

Sivas Enlem Harita

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.